اعلام اتمام همکاری فی مابین

مرتضی اله رحمی مدیر گروه آموزشی ایران آینده از قطع همکاری این گروه آموزشی در سال تحصیلی 1400-99 با مدارس دولتی دخترانه شایستگان 1و2 و شهید علی اصغر افضلی خبر داد.

مرتضی اله رحمی مدیر گروه آموزشی ایران آینده از قطع همکاری این گروه آموزشی در سال تحصیلی 1400-99 با مدارس دولتی دخترانه شایستگان 1و2 و شهید علی اصغر افضلی خبر داد.

اله رحمی اعلام داشت با توجه به عدم موفقیت موسسین سال قبل در مزایده فضاهای آموزشی فوق الذکر و عدم قبول پیشنهاد همکاری صورت گرفته توسط موسسین جدید تمامی والدینی که در ایام قبل از مزایده نسبت به پیش ثبت نام فرزند خود در غالب مدارس شایستگان و شهید افضلی اقدام نموده اند میتوانند در صورت عدم تمایل به آموزش فرزند خود در این گروه آموزشی با ارسال شماره حساب نسبت به دریافت وجه واریزی اقدام فرمایند .لازم به توضیح است این گروه آموزشی کلیه خدمات الکترونیک خود را در شرایط کنونی تنها به دانش آموزان زیر مجموعه خود ارائه نموده و بعد از برگشت شهریه تمامی اکانتهای آموزشی اختصاص یافته قطع خواهد شد.