متن کامل لایحه «تاسیس واداره مدارس غیردولتی»/از تسهیلات تا مجازات

نمایندگان مجلس با تصویب قانون دائمی «تاسیس واداره مدارس غیردولتی»، تسهیلات تشویقی و مجازاتهای احتمالی مدیران این مدارس را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید. تاکنون قانون «اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي» مصوب ۶/۵/ ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم بر این مدارس شناخته می شد که با اتمام دوره آزمایشی آن، لایحه دولت امروز به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان مجلس با تصویب قانون دائمی «تاسیس واداره مدارس غیردولتی»، تسهیلات تشویقی و مجازاتهای احتمالی مدیران این مدارس را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید. تاکنون قانون «اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي» مصوب ۶/۵/ ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم بر این مدارس شناخته می شد که با اتمام دوره آزمایشی آن، لایحه دولت امروز به تصویب مجلس رسید.

متن کامل ۳۹ ماده این لایحه به شرح زیر است؛

ماده ۱- بهمنظور توسعه مشاركت مردم در آموزش و پرورش و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي، «سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسيس ميگردد. رئيس اين سازمان، معاون وزير است.

تبصره ۱- اصلاح اساسنامه سازمان یادشده ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط در استانها و در صورت ضرورت در شهرستان‌ها واحد سازماني ايجاد نمايد.

ماده ۲- مدرسه، مركز پرورشي و مركز آموزشي غيردولتي طبق تعاريف زیر توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي (مؤسسات آموزشي- شركت تعاوني آموزشي- نهادهاي عمومي غيردولتي با كاركردهاي فرهنگي و آموزشي) يا مشاركت آنها با دولت مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعملهاي عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از كشور تحت نظارت وزارت مذكور براساس اين قانون تأسيس و اداره ميشود:

الف- مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزشهای رسمی را از دوره پيش دبستان تا پايان دوره متوسطه  ارائه میكند.

تبصره- واحدهاي آموزشي كه بر اساس برنامههاي مصوب وزارت آموزش و پرورش براي آموزش تمام‌وقت يا بخشي از موضوعات درسي دوره‌هاي تحصيلي به صورت حضوري، نيمهحضوري و غيرحضوري و با ارائه مدرك تحصيلي فعاليت مينمايند، مشمول تعريف فوق ميباشند.

ب- مركز پرورشي: واحدي كه در زمينه امور پرورشي و تربيت‌بدني فعاليت مي‌كند، از قبيل كانون فرهنگي، تربيتي و ورزشي، اردوگاه دانش‌آموزي و مركز مشاوره

پ- مركز آموزشي: واحدي كه به منظور افزايش توان علمي و تخصصي و يا كسب مهارتهاي فني و حرفهاي بدون ارائه مدرك تحصيلي رسمي فعاليت مينمايد، از قبيل آموزشگاه علمي آزاد، آموزشگاه زبان خارجي، آموزشگاه فني و‌حرفه‌اي و كاردانش

تبصره ۱- تنها مرجع صدور مجوز فعاليت آموزشگاه علمي آزاد و آموزشگاه زبان خارجي، جهت آموزش افراد زير بيست‌سال و مراكز آموزش پيش‌دبستاني (به استناد مصوبه ۴۲۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ ۱۶/۴/۷۷ و مصوبه جلسه ۶۹۹ شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب ۱۸/۱۱/۸۲)، وزارت آموزش و پرورش است. در مورد آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و هر نوع مراكز فعاليت در زمينه‌هاي مهارت آموزي غيررسمي، مرجع صدور مجوز و نظارت بر آنها به استناد ماده (۵) مصوبه ۴۸۳ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و ماده (۱۱۱) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدي آن، صرفاً سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مي‌باشد.

تبصره ۲- تعيين شاخصهاي آموزشي و پرورشي و تدوين محتوي و نظارت بر مهدكودكها از حيث آموزشي و پرورشي با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزيستي كل كشور مي‌باشد. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳- به منظور سياستگذاري، برنامهريزي، ساماندهي و نظارت بر اجراي اين قانون، شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و  شوراي نظارت استاني، شهرستاني و منطقهاي جهت نظارت بر مدارس و مراكز آموزشي يا پرورشي غيردولتي تشكيل میشود.

ماده ۴- تركيب شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و شوراي نظارت استان بهشرح زير مي‌باشد:

۱- شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي :

الف- وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا)

ب- معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي (نائب رئيس)

پ- مسؤول مدارس و مراكز غيردولتي سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی (دبیر شورا)

ت- يك نفر به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ث- مدير كل حقوقي وزارت آموزش و پرورش

ج-  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش

چ- نماينده كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي

ح- يكي از معاونان آموزشي حسب مورد

خ- معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش

د- دو نماینده از مؤسسان مدارس غیردولتی و يك نفر از مؤسسان مراكز غيردولتي به پيشنهاد شوراي هماهنگي مؤسسان و تصويب شورای نظارت مرکزی

۲- شوراي نظارت استان:

الف- مديركل آموزش و پرورش (رئيس شورا)

ب- رئيس اداره مشاركت‌هاي مردمي (نائب رئيس)

پ- كارشناس مسؤول مدارس غيردولتي (دبير شورا)

ت- رئيس اداره حقوقي

ث- يكي از معاونان آموزشي

ج- معاون پرورشي

چ- دو نماينده از مؤسسان غيردولتي و نماينده مراكز غيردولتي به انتخاب شوراي هماهنگي مؤسسان

ح- يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان (ناظر)

تبصره ۱- جلسات شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي با حضور حداقل دوسوم اعضاي شورا رسميت مييابد و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضران، معتبر است.

 تبصره ۲- در صورتي كه شوراي هماهنگي مؤسسان كشوري تشكيل نشده باشد وزير آموزش و پرورش، نمايندگان مذكور در جزء (چ) بند (۲) اين ماده را معرفي مي‌كند.

ماده ۵- وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي عبارت است از:

الف- تهيه و تصويب دستورالعملهاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون در چهارچوب سياستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش

ب- تأييد صلاحيت متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي پس از استعلام از مراجع قانوني ذي‌ربط

پ- صدور مجوز تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي در داخل و خارج از كشور

ت- نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غيردولتي در داخل و خارج از كشور و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه

ث- تهيه و تدوين «الگوي تعيين شهريه» مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي

ج- تجديدنظر در آراء و تصميمات شوراهاي نظارت استان طبق اين قانون

چ- تهيه و تصويب دستورالعمل نحوه تشكيل شوراي هماهنگي مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي

ح- ارائه گزارش سالانه ارزيابي عملكرد اين مدارس به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي

خ- طراحي و راه اندازي سامانه ثبت شكايات و تخلفات از عملكرد مدارس و مراكز مربوطه به منظور حسن اجراء

تبصره ۱- شورای سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مرکزی میتواند در صورت ضرورت كارگروههاي تخصصي و فنی را با حضور كارشناسان متخصص، صاحبنظران مجرب و مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي تشكيل دهد. احکام اعضای کارگروهها توسط رئيس سازمان صادر میشود.

تبصره ۲- كليه مصوبات شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجراء است.

تبصره ۳- شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي موظف است دستورالعمل نظارت بر عملكرد آموزشي و پرورشي مدارس و مراكز غيردولتي داخل و خارج كشور را ظرف مدت شش‌ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهيه و تصويب نمايد.

تبصره ۴- شوراي سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت مركزي ميتواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به شوراي نظارت استان، شهرستان و منطقه تفويض نمايد.

ماده ۶- شوراي نظارت در استانها به رياست مدير كل آموزش و پرورش استان و در سطح شهرستان‌ها و مناطق به رياست مدير آموزش و پرورش تشكيل مي‌شود. در صورت اعتراض متقاضيان به تصميمات اين شوراها موضوع به شوراي بالاتر ارجاع مي‌گردد.

تبصره- اعضاي شوراي نظارت شهرستان، منطقه و ناحيه متناظر تركيب اعضاي شوراي نظارت استاني مي‌باشد.

ماده ۷- احکام اعضای شورای سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و رئيس شوراي نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و احكام ساير اعضای شورای نظارت استان و شوراهاي شهرستان و منطقه توسط رئيس سازمان صادر میشود. اعضای حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهار سال انتخاب میشوند و  انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۸- متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي بايد واجد شرايط زیر باشند:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام و برخورداري از حسن شهرت

پ- التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه

ت- نداشتن وابستگي به رژيم گذشته يا گروههاي منحرف و غيرقانوني

ث- نداشتن پيشينه كيفري مؤثر

ج - حداقل مدرك كارشناسي و یا معادل آن

چ- حداقل سي سال سن

ح - تأهل براي مردان

تبصره ۱- در صورتی که مؤسس یا مؤسسان، شخص یا اشخاص حقوقی باشند فرد یا افرادی که به‌عنوان نماینده ایشان معرفی میشوند باید داراي شرایط مندرج در این ماده باشند.

تبصره ۲- اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد معتقد و ملتزم به مباني و احكام دين خود و برخوردار از حسن شهرت باشند.

ماده ۹- وظايف مؤسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي به‌شرح زیر است:

الف- أخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسيس مدرسه يا مركز

ب- تضمين منابع مالي لازم جهت تأمين هزينههاي مدرسه يا مركز، حداقل براي يك‌سال

پ- تأمين منابع انسانی، فضا و امكانات موردنياز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش

ت- تنظيم بودجه و اداره امور مالي مدرسه يا مركز

ث- پيشنهاد دو فرد واجد شرايط برای مديريت مدرسه يا مركز به آموزش و پرورش

ج- نظارت بر امور آموزشي، پرورشي، اداري و مالي مدارس و مراكز تحت پوشش و پاسخگويي به مراجع ذيربط

تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش مجاز است از هر متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز موضوع این قانون، دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال دریافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي- ملي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي مربوط، در اختيار سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي قرار ميگيرد تا برای نظارت و كمك به توسعه مشاركت در مناطق محروم هزینه شود. مجوز تأسیس صادرشده حداکثر دو سال اعتبار دارد.

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مجاز است متناسب با عواملي از قبیل كاهش هزينههاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه‌سال يك‌بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي دريافتي اقدام كند و آن‌را به شوراي نظارت استان ابلاغ نمايد.

تبصره ۳- به منظور شفافيت عملكرد مالي مدارس و مراكز موضوع اين قانون، مؤسس يا مدير، گزارش مالي سالانه را به انجمن اولياء و مربيان ارائه مي‌كند.

ماده ۱۰- بانكهاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش از سي‌وپنج‌درصد(۳۵%) تا پنجاه‌درصد(۵۰%) از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي را كه از كاركنان دولت و داراي سابقه آموزشي میباشند جهت تهيه و يا توسعه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات مورد نياز به صورت وام قرضالحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين نمايند.

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همكاري وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دوماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجراي این ماده را تدوین و به بانکها ابلاغ نماید.

تبصره ۲- گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هيأت وزیران و كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌شود.

تبصره ۳- برخورداري از حمايت‌ها و تسهيلات در اين ماده منوط به تضمين كيفيت آموزشي و پرورشي مي‌باشد.

ماده ۱۱- دولت موظف است همه‌ساله، يارانه مربوط به تسهيلات بانكي براي خريد زمين، ساختمان، احداث بنا، تجهيزات و تعميرات مدارس غيردولتي را در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيشبيني كند.

ماده ۱۲- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار نمايد. آیيننامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مذكور ظرف مدت سه‌ماه پس از لازمالاجراء‌شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. واگذاريها در هر محل مشروط برآن است كه دسترسي مردم به مدارس دولتي در آن محل دچار خلل نشود.

ماده ۱۳- به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي با اولويت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت مؤسسان و بخش غيردولتي، «صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي ايجاد نمايد. دولت موظف است هرساله و حداقل ده درصد (۱۰%) و حداكثر پنجاه‌درصد(۵۰%) از قيمت تمام‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازای كل دانشآموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی نمايد.

تبصره- اساسنامه صندوق مذكور ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء ‌شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۴- منابع مالي مدارس غيردولتي به شرح زیر است:

الف- شهريه دريافتي از اولياي دانشآموزان

ب- كمكهاي دريافتي از اشخاص خيّر، مؤسسات خيريه و نهادها و سازمانهاي غيردولتي

 پ- كمكهاي دريافتي از وزارت آموزش و پرورش

ت- كمكهاي دريافتي از سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش

ماده ۱۵- الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوي تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالتحصیلی، فعالیتهای فوقبرنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقهای و نرخ تورم رسمي كشور كه از سوي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران اعلام ميشود، توسط شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي تهيه ميگردد. اين الگو پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجراء است.

ماده ۱۶- هر يك از مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند با توجه به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز یادشده اعلامي يا ابلاغي آموزش و پرورش، ميزان شهريه سالانه را براي بررسي و تصويب به شوراي تعيين شهريه مرکب از افراد زير در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه پيشنهاد نمايند تا به تأييد شوراي نظارت استان برسد:

الف- مدير يا رئيس آموزش و پرورش (رئيس شورا)

ب- كارشناس مسؤول مدارس و مراكز غيردولتي (دبير شورا)

پ- معاون يا معاونان دوره تحصيلي مربوط

ت- مسؤول انجمن اولياء و مربيان

ث- منتخب شوراي مؤسسان مدارس غيردولتي

ج- منتخب شوراي مؤسسان مراكز غيردولتي

تبصره- مؤسس ميتواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهريه تعيين‌شده ظرف مدت بیست‌روز از ابلاغ آن، برای بررسي مجدد به كميته تخصصي شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي تقديم نمايد. تصميم کمیته لازم است به تأييد رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي برسد.

ماده ۱۷- وجوه مربوط به شهريه مدرسه و مركز غيردولتي با تشخيص مؤسسان يا نماينده حقوقي ايشان مطابق دستورالعمل‌هاي وزارت آموزش و پرورش هزينه ميشود. ساير وجوه دريافتي مدارس و مراكز موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (۱۴) این قانون زير نظر شورايي مركب از نماينده مؤسسان، مدير، دو تن از نمايندگان انجمن اولياء و مربيان و نماينده معلمان مدرسه هزينه ميگردد.

ماده ۱۸- كليه درآمدها و هزينههاي مدارس و مراكز غيردولتي در دفاتر رسمي ثبت ميشود و مورد بازرسي آموزش و پرورش قرار ميگيرد. تراز مالي اين مدارس و مراكز همه‌ساله توسط مدير مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأیید نهائی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادي و دارايي ارائه ميگردد.

تبصره- مشاهده و اثبات دفاتري به غير از دفاتر رسمي، تخلف محسوب شده و شهريه دريافتي اضافه بر قانون به اولياء مسترد مي‌گردد و در صورت تكرار برابر همين قانون برخورد مي‌شود.

ماده ۱۹- مدارس و مراكز غيردولتي در برخورداري از كليه تخفيفات، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

ماده ۲۰- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود سالانه معادل پنج‌درصد( ۵%) از شهريه دريافتي توسط مراكز آموزشي و پرورشی غيردولتي را دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي- ملي واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از اين محل در اختيار سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي قرار ميگيرد تا برای نظارت بر مراكز یادشده و كيفيت‌بخشي به امور آموزشي و پرورشي غيردولتي هزينه شود.

تبصره ۱- دستورالعمل نحوه دريافت و هزينهكرد وجوه موضوع اين ماده به تصویب شوراي سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت مركزي میرسد.

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش نحوه اجراي اين ماده را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه دهد.

تبصره ۳- علاوه بر پنج درصد (۵%) از شهريه دريافتي توسط مراكز معادل ده درصد (۱۰%) از درآمد مراكز آموزشي غيردولتي پر درآمد به تشخيص شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي به حساب درآمد اختصاصي ملي واريز و به منظور كمك به توسعه آموزشي مناطق محروم و كم‌برخوردار هزينه مي‌شود.

ماده ۲۱- مدير مدرسه و مركز آموزشي و پرورشي بايد داراي شرايط زیر باشد:

الف- شرايط عمومي:

۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

۲- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام و برخورداري از حسن‌شهرت

۳- التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه

۴- عدم وابستگي به رژيم گذشته يا گروهكهاي منحرف و غيرقانوني

۵- نداشتن پيشينه كيفري مؤثر

۶- سلامت رواني و نداشتن نقص عضوي كه مانع انجام وظيفه است.

۷- نداشتن مانع از نظر نظام وظیفه عمومی برای مردان

۸- تأهل براي مردان

۹- حسن سابقه فرهنگي، آموزشي و پرورشي

ب- شرایط اختصاصی:

شرايط اختصاصي مدير مدرسه غيردولتي همانند مدير مدرسه دولتي است و شرايط مدير مركز آموزشي و پرورشي توسط شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين ميگردد.

تبصره ۱- اقليتهاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعتقاد و التزام عملي به مباني دينی خود، متجاهر به نقض احكام اسلامي در انظار عمومي نباشند.

تبصره ۲- مدير مدرسه و مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي خارج از كشور بايد مجوز اقامت قانوني كشور مورد نظر را دارا باشد.

ماده ۲۲- مدير مدرسه و مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي به پيشنهاد مؤسس و تأييد و ابلاغ آموزش و پرورش منطقه يا شهرستان تعيين ميگردد و تمديد آن با درخواست مؤسس بلامانع است.

تبصره ۱- در صورتي كه ظرف مدت دوماه از تاريخ پيشنهاد، ابلاغ مدير صادر نشود با درخواست مؤسس، آموزش و پرورش استان ظرف مدت پانزده روز در مورد افراد پيشنهادشده تصميم ميگيرد.

تبصره ۲- در صورتی که مدير پيشنهادي، مستخدم رسمي آموزش و پرورش نباشد تأیید صلاحيت او توسط گزينش وزارت آموزش و پرورش الزامي است.

ماده ۲۳- بهكارگيري كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي اعم از نيروهاي آموزشي، پرورشي، اداري و خدماتي براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش منوط به پيشنهاد مدير و تأييد مؤسس یا نماينده حقوقي مؤسسان امكانپذير است. معرفي كاركنان غيررسمي توسط مدير جهت اعلامنظر گزينش آموزش و پرورش الزامي است.

ماده ۲۴- مأموريت مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، سازمان‌هاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي سابقه آموزشي، به مدارس غيردولتي بنا به تقاضاي اين مدارس و موافقت دستگاه ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان مدير و معاون امكانپذير است. حقوق و مزاياي مستمر اين افراد حسب توافق دستگاه اجرائي ذي‌ربط با مدرسه غيردولتي توسط اين مدارس يا دستگاه مذكور قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غيردولتي از لحاظ گروه، رتبه، پايه، درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه طبق مقررات جزء سوابق دولتي آنان منظور مي‌گردد.

ماده ۲۵- كاركنان تمام‌وقت فاقد پوشش بيمهاي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار ميشوند. كاركنان پاره‌وقت فاقد پوشش بيمهاي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايتهاي مقرر در اين ماده هستند.

تبصره ۱- دولت موظف است بخشي از حق بيمه سهم مؤسس و كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي را از محل اعتبارات صندوق توسعه مدارس غيردولتي پرداخت كند.

تبصره ۲- شرايط تمام‌وقت يا پاره‌وقت بودن كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.

ماده ۲۶- تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي و رسمي غيرموظف مطابق آييننامهاي است كه ظرف مدت سه‌ماه پس از لازمالاجراءشدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه  مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۷- معلمان، مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند دوره‌هاي آموزشي تکمیلی بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزينه اين دوره‌ها توسط مؤسسان و افراد فوق‌الذكر حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت مي‌گردد.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند براي ارتقاي سطح دانش معلمان، مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي، با اولويت مناطق محروم، پرداخت تمام يا بخشي از هزينه برگزاري دورههاي مذكور را برعهده گيرد.

ماده ۲۸- در صورت وجود دانش‌آموز داوطلب در محل، همه‌ساله حداقل بيست‌درصد(۲۰%) از كل ظرفيت پذيرش مدارس غيردولتي به دانش‌آموزان آن محل اختصاص مي‌يابد.

ماده ۲۹- مدارس و مراكز آموزشی و پرورشي غيردولتي موظفند به ازاي كمكهاي دريافتي از دولت، دانش‌آموزاني را كه امكان پرداخت شهريه ندارند با معرفي آموزش و پرورش ثبت‌نام نمايند. در اين مورد دانش‌آموزان خانواده فرهنگيان، ايثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان داراي حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بي‌سرپرست در اولويت هستند.

تبصره ۱- شرايط ثبتنام دانش‌آموزان مذكور در اين ماده را شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي تعيين مينمايد.

تبصره ۲- سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي موظف است سالانه گزارش نحوه اجراي اين ماده را به شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي ارائه دهد.

ماده ۳۰- برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، كتب درسي و امتحانات مدارس غيردولتي و محتواي آموزشي و پرورشي و ورزشي مراكز غيردولتي طبق قوانين و مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي و پرورشي است.

ماده ۳۱- آیين‌نامه استقرار مدارس و مراكز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف، ظرف مدت سه‌ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره- مؤسس مدرسه غيردولتي ميتواند مكان واحد آموزشي را با موافقت شوراي نظارت استان و رعايت آيين‌نامه استقرار مدارس و مراكز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف، تغيير دهد يا تبديل به احسن نمايد مشروط بر آنكه مكان و ساختمان جديد از نظر قيمت و ضوابط و مقررات سازمان نوسازي و تجهيز مدارس همسطح يا مرغوبتر از مكان و ساختمان قبلي باشد.

ماده ۳۲- درصورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه غيردولتي وضعيت مدرسه به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث میگردد، برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده میشود.

ب- مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و با استفاده از تسهیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث میگردد، پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه حساب با بانک عامل، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده مؤسس به مدت پنج تا ده سال به عنوان مدرسه باقی میماند.

پ- مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی و حمايتي دولت خریداری و یا احداث می‌‌گردد، حداقل به مدت یک‌دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی میماند.

تبصره ۱- در مورد بندهای (الف) و(ب) این ماده چنانچه به هر دلیلی، مؤسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به مؤسس واجدشرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار میگردد.

تبصره ۲- درصورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه و وجود شرايط مقرر در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و تأييد شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي، مؤسس موظف است فروش يا اجاره ملك را از طريق انتشار آگهي به اطلاع مؤسسان واجد شرايط برساند. در صورتي كه هيچ مؤسس واجد شرايطي متقاضي خريد يا اجاره ملك نباشد، آموزش و پرورش در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب۱۷/۱۱/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، ملك موردنظر را خريداري يا براي دايركردن مدرسه دولتي برابر قوانين و مقررات مربوط اجاره مي‌نمايد، در غير اين‌صورت شوراي سياستگذاري و نظارت مركزي نسبت به تعيين وضعيت اجاره يا فروش ملك، تصميم لازم را اتخاذ ميكند.

 تبصره ۳- احکام اين ماده و تبصرههاي آن به مدارسي كه براساس قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب ۱۹/۷/ ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی آن تأسيس شدهاند و یا از تسهيلات بانكي استفاده كردهاند، قابل تسری است.

ماده ۳۳- در صورت فوت مؤسس، ورثه قانوني او يا نماينده آنان با دارا بودن شرايط مؤسس و پس از احراز صلاحيت، ميتوانند فعاليت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرايط بودند يا تمايلي به ادامه فعاليت نداشتند بايد پس از پايان سال تحصيلي، نسبت به فروش، اجاره يا واگذاري آن با رعايت ماده (۳۲) این قانون و تبصرههاي آن اقدام نمايند. در اين صورت مدرسه تا پايان سال تحصيلي زير نظر آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه ميدهد.

ماده ۳۴- كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي اعم از بازنشسته، حقالتدريس، قراردادي پاره‌وقت و تمام وقت در صورت ارتكاب تخلف اداري مشمول مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري میباشند. مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات اين دسته از كاركنان هيأتهای رسيدگي به تخلفات اداري مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات‌هاي اداري قابل اعمال در مورد كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي كه جانشين مجازات‌هاي اداري مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ميشود، عبارت است از:

 الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده

ب- توبيخ همراه با درج در پرونده

پ- تنزل مقام يا محروميت از انتصاب در پستهاي حساس و مديريت در سطح مدرسه يا مركز تا سه‌سال

ت- محروميت از اشتغال در مدارس و مراكز غيردولتي يك منطقه، شهرستان يا استان

ث- محروميت موقت از اشتغال در مدارس و مراكز غيردولتي تا سه سال

ج- محروميت دائم از اشتغال در مدارس و مراكز غيردولتي

تبصره ۱- كاركنان رسمي غيرموظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي، مشمول اين ماده ميباشند.

تبصره ۲- آرای هيأت بدوي در موارد حكم به مجازات مذكور در بندهاي (ث) يا (ج) اين ماده قابل تجديدنظرخواهي در هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري است.

ماده ۳۵- مجازاتهاي قابل اعمال در مورد مديران و مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي در صورت تخلف از تكاليف مندرج در اين قانون، موارد مندرج در ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  ۴/۹/۱۳۷۱ متناظر با مدارس غيردولتي و ساير مقررات ابلاغ‌شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به شرح زير ميباشد:

الف- اخطار كتبي به مدير يا مؤسس

ب- توبيخ مدير يا مؤسس همراه با درج در پرونده

پ- عزل مدير و محروميت از مديريت در مدارس و مراكز غيردولتي از يك تا سه سال

ت- محروميت دائم مدير از مديريت مدارس و مراكز غيردولتي

ث- تعطيلي موقت مدرسه يا مركز از يك تا سه سال

ج- لغو مجوز تأسيس و تعطيلي دائم مدرسه يا مركز

چ- محروميت موقت مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي تا پنج‌سال

ح- محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي

تبصره ۱- رسيدگي به تخلفات مديران و مؤسسان توسط شوراي نظارت استان انجام ميگيرد.

تبصره ۲– در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (۲۲) این قانون انجام میشود و تا تعیین مدیر جدید، اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی برعهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص میشود. در صورت عزل مدیر مرکز آموزشی يا پرورشی، نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است.

تبصره ۳- در صورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن مطابق ماده (۳۲) اين قانون تا پايان سال تحصيلي و براي مراكز آموزشي و پرورشي تا پايان نیمسال برعهده آموزش و پرورش است.

ماده ۳۶- آرای شوراي نظارت استان ظرف مدت ده‌روز از تاریخ صدور، توسط مدير كل آموزش و پرورش استان ابلاغ ميشود و ظرف مدت بيست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شوراي  سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي است. آراء شوراي مذكور در صورت تأييد و ابلاغ، قطعي و لازمالاجراء است و ظرف مدت سهماه  از تاريخ ابلاغ، در ديوان عدالت اداري قابل شكايت است.

ماده ۳۷- با حفظ اصل حاكميت دولت، ماده (۵۸۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده (۱) آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدي آن، بر مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي که با ماهيت غيردولتي و مطابق اين قانون توسط اشخاص حقوقي تأسيس و اداره ميشوند، قابل تسري است.

ماده ۳۸- آييننامه اجرائي اين قانون، غير از مواردي كه در برخی مواد تهيه آييننامه اجرائي خاصی مقرر شده، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ آن با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۳۹- قانون اجازه أخذ هزينههاي مربوط به صدور اجازه تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاههاي علمي آزاد مصوب ۱/۹/۱۳۶۷، قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب۱۹/۷/ ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي  مصوب۶/۵/ ۱۳۸۷ از زمان لازم‌الاجراءشدن اين قانون نسخ ميشوند.